Tỉ lệ ăn của phương pháp trùng đầu đuôi là bao nhiêu?